***روزنوشته ها***

اعتراف می کنم که یکی از قسمت هایی که در اولین بازدیدهایم از یک بلاگ مشاهده می کنم، همین قسمت است. سعی می کنم که در آینده تکمیل ترش کنم. اما در همین حد بدانید که الکترونیک خوانده ام اما قرار نیست اینجا در این مورد بخوانیم. الهام بخش من برای ایجاد این خانه ی مجازی محمدرضا شعبانعلی بوده است که در پست اول در مورد او توضیح داده ام.